08-02 CHINA

WANG SHU + LU WENYU
1
In Conversation: Wang Shu, Lu Wenyu, and Toshiko Mori
www.archleague.org/2013/05/in-conversation-wang-shu-lu-wenyu-toshiko-mori/
2
WANG Shu and the Possibilities of Architectural Regionalism in China by Thorsten Botz-Bornstein
76-199-1-PB-WangShu
3
Wang Shu 2012 Laureate Essay The Infinite Spontaneity of Tradition By Grace Ong Yan
2013_essayWangShuPritzker
4
Kenzo Tange Lecture: Wang Shu, “Geometry and Narrative of Natural Form”